Furnig

Gwarancja

Produkty oferowane przez firmę Frnig objęte są gwarancją jakości na poniższych zasadach:

 

 1. ZASADY Uł»YTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

1.1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.

1.2. Meble należy ustawić na wypoziomowanej powierzchni (zamówienie bez montażu).

1.3. Meble użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami czynników mogących spowodować trwałe ich uszkodzenie, jak również przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Warunki klimatyczne dla użytkowników mebli są następujące:

 1. a) wilgotność względna powietrza 40-70%,
 2. b) temperatura 15-39ºC

1.4. Mebli do pomieszczeń nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 0, 5m od czynnych śródeł ciepła (grzejniki, piece).

1.5. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniem i obiciem.

1.6. Powierzchnie blatów stołów, biurek, kredensów, szafek, należy chronić przed bezpośrednim działaniem gorących naczyń, zamoczeniem (nie dot. blatów kuchennych żaroodpornych) i rozpuszczalnikami.

1.7. W przypadku użycia w meblach oświetlenia halogenowego, żarówek nie należy dotykać bezpośrednio ręką.

1.8. Powierzchnie mebli wykonanych z drewna litego i naturalnych oklein należy czyścić lekko wilgotną miękką tkaniną, następnie wytrzeć do sucha (zaleca się stosowanie oryginalnego środka czyszczącego proponowanego przez producenta lakieru). W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących (zaleca się płyn do szyb bez amoniaku lub pastę nierysującą). Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).

1.9. Za uszkodzenia powłoki lakierniczej powstałe w wyniku użycia niezalecanego środka czyszczącego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. ZASADY GWARANCJI

2.1. Czas trwania gwarancji wynosi odpowiednio 60, 48, 36, 24 miesiące i liczy się od daty odbioru usługi / mebli przez Kupującego, Produkty gotowe i akcesoria użyte do produkcji mebli objęte są gwarancją producenta, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy. Na produkty nietypowe okres gwarancji ustalany jest indywidualnie. 

2.2. Gwarant odpowiada za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych meblach oraz za uszkodzenia będące nieuniknionym ich następstwem, o ile były używane zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach (patrz pkt. I.).

2.3. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego faktury zakupu, wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną.

2.4. Za usługę gwarancyjną uznaje się wykonanie przez gwaranta bezpłatnych napraw specjalistycznych mających na celu usunięcie wady mebla.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Kupujący może składać reklamacje z tytułu stwierdzonych wad w siedzibie gwaranta, przedstawiając dowód zakupu reklamowanego wyrobu wraz z poprawnie wypełnioną „Kartą Gwarancyjną”.

3.2. Producent (gwarant) nie wystawia kopii Kart Gwarancyjnych.

3.3. O przyjęciu reklamacji albo też o uznaniu jej za nieuzasadnioną, Gwarant powiadomi Kupującego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji:

 1. a) w dniu dokonania oględzin przez dokonanie wpisu do zgłoszenia reklamacyjnego;
 2. b) we wszystkich innych przypadkach, udzielając odpowiedzi w formie pisemnej.

3.4. Reklamacja będzie załatwiana:

 1. a) w dniu dokonania oględzin, jeżeli wada według oceny Gwaranta jest usuwalna i naprawa może być wykonana na miejscu;
 2. b) w ciągu 30 dni roboczych od dnia upływu terminu zawiadomienia Klienta o sposobie załatwienia reklamacji, jeżeli charakter wady wymaga usuwania jej w warunkach fabrycznych. W takim przypadku Gwarant odbierze mebel za pokwitowaniem w protokole naprawy i po dokonanej naprawie mebel zostanie dostarczony Klientowi.

3.5. Jeżeli wada nie będzie mogła być usunięta w normalnym toku postępowania, termin naprawy może zostać przedłużony za zgodą Klienta.

3.6. W przypadku mebli nietypowych, wykonanych na specjalne, indywidualne zamówienie reklamacja będzie załatwiana tylko poprzez naprawę, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

3.7. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy:

 1. a) przedstawiciel Gwaranta zgłosił się u Klienta w uzgodnionym terminie, w celu załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Klienta;
 2. b) meble są składowane w sposób uniemożliwiający dokonanie oględzin lub nie pozwala na to ich stan higieniczno-sanitarny.
 3. c) jeżeli Klient dwukrotnie nie zezwolił Gwarantowi na wykonanie usługi, uważa się, że zrezygnował z uprawnień.
 4. d) okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas załatwienia reklamacji, jeżeli w związku z jej załatwieniem nie było możliwe używanie przez Klienta mebla zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

 1. GWARANCJĄ PRODUCENTA NIE SĄ OBJĘTE:

4.1. Uszkodzenia i braki ilościowe elementów i akcesoriów widocznych przy odbiorze.

4.2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli oraz montażu elementów i akcesoriów, – jeśli czynności te zostały wykonane przez Kupującego lub wynikły po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności niezawinionych przez Gwaranta.

4.3. Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta.

4.4. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji mebli.

4.5. Wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę wyrobu.

4.6. ł»arówki i świetlówki w sprzęcie oświetleniowym.

4.7. Nie zostaną uznane za wadę:

 1. a) zmiany zachodzące w meblach, będące efektem naturalnych procesów (np. naturalne zmiany barwy drewna lub połysku lakieru w trakcie eksploatacji),
 2. b) dopuszczalne różnice w odcieniu drewnianych elementów mebla, gdy zróżnicowanie odcieni wynika z różnych warunków siedliskowych drzew użytych do produkcji,
 3. c) widoczne promienie rdzeniowe drewna, jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej,
 4. d) widoczne zarysowania powierzchni lakierowanej powstałe podczas użytkowania mebli.

Uwaga:

„Niniejsze warunki gwarancyjne na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.”

Karta gwarancyjna bez wpisanej daty sprzedaży, dołączonego dowodu zakupu i czytelnego stempla gwaranta jest nieważna. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu użytkownik pokrywa koszt dojazdu.

Ochrona gwarancyjna obejmuje teren Polski.